Læserbrev: Billund Kommune svigter de ældre i Vorbasse


I 1993-1994 byggede man ældrecentret ”Frihavnen” i Vorbasse. Intensionerne var sikkert de bedste, men byggeriet var og er håbløst! Man valgte i sin tid at bygge ældrecentret i tre niveauer, altså med to trappearealer på gangen mellem lejligheder og fællesarealer. Enhver kan (Og burde have kunnet) se hvor tåbeligt dette er i et boligbyggeri til gangbesværede og kørestolsbrugere!

For at løse den selvvalgte udfordring instalerede man lifte ved trappearealerne, lifte som de ældre finder svære at betjene, lifte der ofte er i stykker, og lifte som når de virker, er meget langsomme. Derfor er det en besværlig og tidskrævende proses for de ældre, at komme til spise og fælles arealer, som befinder sig på nederste niveau.

”Vi må kunne gøre det bedre.” tænkte byrådet 20 år senere, og vedtog at bygge ramper uden om trappe arealerne, igen med de bedste intensioner, men igen blev resultatet håbløst. Resultatet er desværre, at de ældre på centret nu hver får en huslejestigning på over 500 kr. i måneden, for ramper de ikke kan forcere med rollator eller kørestol, da ramperne simpelthen er for stejle, uanset de opfylder gældende lovkrav. Loven siger nemlig, at kommune og beboere deler huslejen for fælles gangarealer med en fordelingsnøgle på 50/50 % af omkostningerne.

Personalet derimod vil få stor gavn af ramperne, og det ligger derfor lige til hørebenet, at betragte ramperne som rent service areal. Beboerne er nemlig IKKE forpligtigede til at betale 50% af omkostningerne til rene service arealer. På Voksenudvalgets møde 19-02-2018 blev det vedtaget at få belyst lovligheden af at betragte ramperne som rent service areal. Man søgte derfor svar fra Bygge-Bolig-Trafikstyrelsen, der er ansvarlige for området, og fra kommunens revisor.
I svaret fra Bygge-Bolig-Trafikstyrelsen står der bla.a. ” Til grund for dette kan kommunen bla.a lægge en vurdering af størrelsen af det udvidede areal OG KVALITETEN, herunder anvendelsen af arealet. På baggrund heraf KAN KOMMUNEN FASTSÆTTE EN REGULERING AF LEJEN, hvis der er behov for dette. Fantastisk! Loven tillader rent faktisk at kommunen kan gøre det moralsk rigtige og fritage beboerne for en betaling for de ubrugelige ramper!

Desværre, og for mig ganske ubegribeligt, valgte et flertal i Voksenudvalget, og siden i Økonomiudvalget, at vægte revisorens svar højere. Revisoren mente at det vil være i strid med kommunens praksis, og altså ikke tilladt.

Frihavnens beboere rammes i forvejen af en stor huslejestigning delvist pga. kommunalt svigt i tilsynet med budgetter. Det er simpelthen på tide kommunen/byrådet begynder at tage ansvar!

Med venlig hilsen
Mogens Jørgensen, Sdr. Omme
Næstformand Dansk Folkeparti Billund Kommune
Medlem Økonomiudvalget og Unge og Kultur udvalget