Læserbrev: headspace kan køre videre


Det er med stor glæde at jeg har modtaget en henvendelse fra Headspace. Headspace har fået en positiv hensigtserklæring fra private midler, det kan give mulighed for fortsat drift i de kommende to år. Finansieringen er dog betinget af, at Billund Kommune fortsat vil kunne stille de fornødne faciliteter til rådighed. På den baggrund vil jeg på det kraftigste anbefale at Økonomiudvalget stiller lokaler til rådighed, således at de unge i Billund Kommune fortsat kan gøre brug af det tilbud som Headspace stiller til rådighed.

Headspace Billund har den seneste tid arbejdet på at finde en alternativ finansiering for Headspace Billund og har fornyeligt fået et positivt tilsagn om økonomisk støtte fra private donorer til finansiering af Headspace Billund i 2021 og 2022. Under forudsætning af, at Billund Kommune fortsat stiller bygningerne på Grindsted Station til rådighed vil driften af Headspace Billund således i 2021 og 2021 kunne finansieres af statslige satspuljemidler og private midler.

Da bygningerne på Grindsted Station ikke ligger under Unge- og Kulturudvalgets område, har jeg videresendt henvendelsen til Økonomiudvalget, med min kraftigste anbefaling om, at man i Økonomiudvalget vil se på positivt på ansøgningen, da denne konstellation er udgiftsneutral for kommunen og derfor ikke påvirker den fornyeligt godkendte budgetaftale for 2021.

Med venlig hilsen

Stephanie Storbank

Formand for Unge- og Kulturudvalget