Læserbrev: Mere fokus og opmærksomhed på socialområdet, herunder psykiatrien


Det specialiserede socialområde, herunder især psykiatrien er udfordret og har været det i en del år efterhånden. Udfordringerne består i, at mange borgere ikke får den nødvendige hjælp og støtte, der er mangel på kvalificerede medarbejdere, og området er også økonomisk nødlidende.

Stat, regioner og kommuner har travlt med at give hinanden skylden for, hvem der er årsag til disse tilstande. Imens bliver området mere og mere nødlidende. Der er ikke længere tid til denne ufrugtbare situation. Fremfor at drøfte skyldsspørgsmål, skal der nu hurtigt ske en klar prioritering både, nationalt, regionalt og kommunalt.

Vi kan ikke længere forsvare og ikke længere tillade os, at svigte en stor og stadig stigende gruppe af vores medborgere, som har behov for en varieret vifte af hjælp udløst af diverse psykiske problemer og udfordringer. Problemet er stort, og det er stigende.

For det første betyder den manglende støtte til borgere der har behov det, en væsentlig forringet livskvalitet for de berørte, deres pårørende og deres bekendtskabskreds.

For det andet koster det samfundet rigtig mange penge, at nogle af vores medborgere ikke fungerer optimalt, og derfor i mange tilfælde ikke er selvforsørgende eller glider ud af selvforsørgelse på grund af de udfordringer, de har i deres dagligdag, og som de ikke får støtte til at løse.

Mange råber højt efter hjælpen, men bliver ikke hørt eller opnår ikke den ønskede støtte.

Staten og vores landspolitikere må helt konkret erkende, at der er et problem, at det er alvorligt, og at der skal gøres noget ved det nu. Der skal afsættes flere midler til området, men penge gør det ikke alene. Vi trænger til at få tydeliggjort arbejdsfordelingen på området, og her især snitfladerne mellem stat, regioner og kommuner og så skal den koordinerende indsats i behandlingen styrkes.

Hvis vi griber ind i tide og mere målrettet, så øger vi velfærden og trygheden hos de borgere, der ikke har det så godt, vi kan bedre udnytte de ressourcer, disse medborgere besidder, og vi får alle en bedre økonomi ud af det.

En ny finanslov for 2023 nærmer sig. Der skal landspolitisk afsættes flere midler til det specialiserede socialområde på den nye finanslov. Det er bydende nødvendigt. Et valg nærmer sig. Debatten om det specialiserede socialområde bør fylde lige så meget i den ledsagende debat i den forbindelse, som alle andre sundhedsmæssige forhold gør.

Det er vores helt klare opfattelse, at alle sådan set godt ved, at der på området er noget, der ikke er, som det skal være. Vi er også af den opfattelse, at de fleste ved, hvad der skal gøres. Men der sker ingenting, fordi området politisk ikke er prioriteret højt nok. Vi skal derfor have givet dette område en høj, central placering på den politiske dagsorden. Det vil vi arbejde ihærdigt for, at det kommer til at ske.

Venlig hilsen

Bjarne Larsen, Formand Børne- og Familieudvalget

Robert Terkelsen, Formand Unge, Uddannelse og Beskæftigelse

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Formand Voksenudvalget

Stephanie Storbank, Borgmester