Læserbrev: “Ressourcemodel” skal ses i sammenhæng med “Kvalitet i dagtilbud”

Klara Lyskjær Noer


Vi har et stort ønske om at styrke og udvikle kvaliteten og læringsmiljøet i vore daginstitutioner ved både at øge personaleressourcerne samt tilbyde forældre en mere fleksibel åbningstid og flere valgmuligheder af moduler.
For Venstre er det vigtigt, at begge målsætninger tilgodeses med den nye model.

”Ressourcetildelingsmodellen” skal derfor også ses i sammenhæng med ”Kvalitet i dagtilbud – udmøntning af ekstra ressourcer” – henholdsvis pkt. 7 og 9 på Børne- og Kulturudvalgets sidste dagsorden.

Byrådet har igennem de senere år afsat mange ressourcer til kvalitetsløft på dagtilbudsområdet – samlet er der afsat 8 mio.kr. årligt fra 2018 – som er og bliver indfaset gradvist med 2 mio.kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 og 8 mio. kr. 2018 og årene fremover.

Vi har prioriteret størstedelen (ca. 4/5) af disse ressourcer til at styrke personaleressourcerne i vores daginstitutioner. Vi har inddraget og lyttet til de mange positive input fra dialogmøderne med medarbejderrepræsentanter, ledelser og forældrebestyrelser. Vi ved, at relationen mellem børn og voksne har stor betydning for kvaliteten af læringsmiljøet – og endvidere, at det giver høj kvalitet i dagtilbud at have højtuddannet personale – og her ligger Billund Kommune i top.

Et flertal i Børne- og Kulturudvalget anbefaler den nye ressourcemodel, som et tiltag for at skabe mere kvalitet i og for familien. Vi vil gerne understøtte vores børnefamilier, så de får muligheden for at prioritere ud fra deres samlede behov. Ligeledes ser og oplever vi også bosætningen – og ikke mindst i vores omegnsbyer – som en væsentlig parameter for den udvidede åbningstid. Vi ser gerne bosætning i hele kommunen. Med model 2 tilbyder vi forældrene større fleksibilitet i åbningstiden, men sikrer også den bedste personaledækning, når der er børn.

Jeg har naturligvis også noteret mig de mange høringssvar, som udtrykker bekymring for en mindre indtægt på forældrebetalingen, og hvis konsekvensen er en mindre tildeling af personaleressourcer midt på dagen. Derfor er vi også i udvalget yderst opmærksomme på hvilke økonomiske konsekvenser, der kan være forbundet med den nye ressourcetildelingsmodel, hvis forældrene i stor stil vælger et mindre modul end i dag.

Det er netop derfor, at vi vælger at betragte 2017 som et prøveår, hvor institutionerne holdes økonomisk ”skadesfri”, og hvor vi følger udviklingen af forældrenes valg og eventuelle ændrede adfærd i brugen af institutionerne meget tæt, således at uhensigtsmæssige konsekvenser kan imødekommes rettidigt – og med henblik på en evt. justering af modellen fra 1. januar 2018.

Vi kan være stolte af pasningstilbuddet i vores daginstitutioner – og jeg ser den nye ressourcemodel vil styrke fleksibiliteten for forældrene uden det går ud over kvaliteten!

 

Med venlig hilsen

Klara Lyskjær Noer, (V), formand for Børne- og Kulturudvalget, Billund Kommune