Læserbrev: Vestlig løsning stopper Billunds udvikling


Linjeføringen for en ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Give har på baggrund af den nye VVM redegørelse været til debat i Byrådet. Skal den gå øst eller vest om Billund?
Hovedkonklusion er, at der ikke er et entydigt billede af, hvad der er den bedste løsning.

Vi er først og fremmest for en motorvej. Med ca. 4000 flere indpendlere end udpendlere, så er vi ikke i tvivl om, at der er brug for en motorvej.

Argumenter for forskellige linjeføringer er mange – og konklusionen ikke enkel. Hvad tilgodeser vores kommune bedst – tiltrækker en motorvej i vores område nyt erhverv eller vil eksisterende erhverv blot flytte tættere på motorvejen? Har det betydning for bosætning – spørgsmålene er mange og svarene ikke entydige.

Som borgere i Billund er vi af den overbevisning, at en østlig linjeføring er den der bedst sikrer Billunds fremtidige byudvikling.

Vi tror, at Billund by har et stort potentiale for at blive meget større end i dag. Dette set i lyset af den udvikling byen er gennemgået de seneste år og i betragtning af alt det, som er planlagt, der kommer til.

I Billund har vi allerede støj fra lufthavnen, hvilket giver anledning til restriktioner for byudvikling i den nordlige del af byen.
Vi kan ikke udvikle meget mod øst og syd før vi kommer ind i henholdsvis Vejle og Kolding kommune.

Billund Vest er derfor i den sammenhæng byens udviklingsområde for nye boliger.
De eksisterende boliger, der er i dag, er beliggende uden for motorvejens støjkonsekvensområder.
Det vil de resterende udviklingsarealer, som er indeholdt i kommuneplanen, også være, men disse boliger kommer helt tæt på motorvejen.

Vores vurdering er, at en stor del af de vestligt beliggende perspektivområder for fremtidige boliger forsvinder, da en motorvej beliggende umiddelbart vest for Billund Syd væsentligt vil reducere udviklingsområdet.

Når der tælles støjbelastede boliger i området, er det kun boliger beliggende i >58 dB-zonen, som tælles med. Her bør der også være opmærksomhed omkring boliger beliggende i >53 dB-zonen. Da selv ved en støjeksponering på 53 dB vil ca. 12% af befolkningen, dvs. hver 8. person, være stærkt generet af støj fra en motorvej. Og når man måler støj, er målingen gennemsnittet fordelt over alle døgnets timer – også de timer om natten, hvor støjen er mindre. Det betyder, at om eftermiddagen og i de timer hvor trafikken er tæt, så vil man, når man er udenfor i områder tæt på, være udsat for større støjbelastning.

Ud fra materialet er det ikke muligt at læse i hvilket omfang, der forventes sundhedseffekter. Heller ikke hvad hensynet til beboernes gene- oplevelser kan få af betydning for valget af bolig.

Uanset hvor i kommunen man ville placere en motorvej så tæt på bebyggelse, hvor så mange mennesker ville blive udsat for støjgener, som tilfældet er i Vorbasse og Billund, ville vi opponere. Vi vil altid sætte mennesket først.

Så støjgener og det manglende udviklingsperspektiv gør, at vi ikke kan stemme for en vestlig linjeføring. Vi synes i stedet, at den nye motorvej skal øst om Billund.

Venlig hilsen

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup og Simon Nicolajsen Jørgensen
Byrådsmedlemmer, Socialdemokratiet