Lokale forsyningsvirksomheder søger om støtte til nyt teknologicenter

GEVs bestyrelsesformand, Jørgen Kristensen til venstre og bestyrelsesformand for Billund Varmeværk Kell Raabjerg til højre


Synergieffekter, forsyningssikkerhed og bæredygtighed.

Det er de tre umiddelbare mål, som GEV og Billund Varmeværk har for øje i dag, hvor de indsender en ansøgning til Energistyrelsen i håb om at få del i de såkaldte EUPD-midler til etablering af et nyt teknologicenter.

Teknologicenteret skal kombinere og skalere kendte teknologier på en ny måde, hvor biorester fra spildevandsrensning kan omdannes til miljøvenlig gødning til landbruget. Gødningen laves ved at udsætte bioresterne for en såkaldt pyrolysebehandling, der binder kulstof i gødning, så den kan tilføres landbrugsjorden.

Den proces skulle ifølge parterne give flere gevinster:

Dels er binding af kulstof en metode til at mindske den frie CO2 i luften, dels vil den forhindre, at ubehandlet biomasse kommer ud i naturens kredsløb, og endelig vil processen afføde en væsentlig produktion af restvarme, som de to fjernvarmeselskaber kan anvende i deres forsyning.

– Vi har over de senere år afsøgt mulighederne for at bidrage mere aktivt til den grønne omstilling og en udvikling frem mod FNs 17 Verdensmål. I den sammenhæng er dette projekt et perfekt supplement, siger Jørgen Kristensen, der er bestyrelsesformand for GEV.

Han lægger dog ikke skjul på, at teknologicenteret skal drives som en kommerciel virksomhed uafhængigt af GEVs øvrige aktiviteter. En beslutning som deles af projektets anden initiativtager, Billund Varmeværk:

– Som fjernvarmeværk er vi interesseret i den restvarme, som produktionen af biogødningen forårsager. Billund Varmeværk har behov for at øge kapaciteten i fremtiden, så dette er for os et alternativ til at investere i traditionelle løsninger, som eksempelvis en ekstra kedel. Det vil naturligvis være en glæde og en stolthed at støtte op om noget, der er til gavn for hele kommunen og resten af verden. Men vi skal stadig holde fokus på vores kerneopgave. Derfor skal teknologicenteret etableres som en selvstændig virksomhed. Billund Varmeværk deltager gerne i en kreds af ejere på lige fod med andre, men selskabet skal drives af nogle andre end os i hverdagen, fastslår Kell Raabjerg, bestyrelsesformand for Billund Varmeværk.

Teknologien bag pyrolyse er allerede udviklet, og det samme er teknologien til udnyttelse af restvarme som en del af fjernvarmeforsyningen. Restvarme fra IFF – det tidligere Dupont udgør allerede i dag et væsentligt bidrag til GEVs fjernvarmeforsyning. Det nye i teknologicenteret bliver derfor kombinationen af de to teknologier samt størrelsen, men det er ifølge nogle af landets førende rådgivende ingeniører en overkommelig opgave.

– Forud for bestyrelsens beslutning ligger en grundig analyse af mulighederne foretaget af rådgivende ingeniører fra henholdsvis Moe og Viegand & Maagøe. De er begge kommet frem til, at løsningen er ladsiggørlig, siger Kell Raabjerg.

Udover de umiddelbare og lokale gevinster, har projektet også potentiale til at blive et nyt dansk eksporteventyr inden for den grønne omstilling.

– En øget binding af kulstof i jorden anses for at være én af de nødvendige løsninger på verdens udfordringer med for meget CO2 i atmosfæren. Når vi har fået teknologien til at fungere her, vil vores knowhow og de konkrete tekniske løsninger kunne udvikle sig til et regulært eksporteventyr, som både kan styrke Billund kommune og Danmark, siger Jørgen Kristensen, som også kan fortælle, at den indledende dialog med Energistyrelsen forud for ansøgningen har været meget positiv. Det giver håb om, at teknologicenteret bliver et af de projekter, som får del i EUDP-midlerne.

EUDP står for Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, der er en offentlig tilskudsordning, som administreres af Energistyrelsen. Ordningen støtter ny teknologi på energiområdet, som kan bidrage til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima.