Øget solvens trods utilfredsstillende resultat i Den Jyske Sparekasse

Den Jyske Sparekasses regnskab for 2014 viser et underskud på 121 mio. kr. før skat. Det skyldes først og fremmest udviklingen i landbrugssektoren – især i 4. kvartal. Trods dette er sparekassens solvens forøget, så det fortsat er et solidt pengeinstitut

2014 begyndte lovende, idet halvårsregnskabet viste et overskud på 59,2 mio. kr., men i andet halvår indledte Rusland en boykot af danske landbrugsvarer. Det var et hårdt slag for det i forvejen pressede danske landbrug, og det har påvirket sparekassens resultat markant.

Årets resultat 2014

Sparekassens resultat for 2014 ender med et utilfredsstillende underskud på 121 mio.kr. før skat. Udlån er faldet 12,6 % i 2014, men sparekassen har god tilgang af attraktive nye kunder, hvilket udmønter sig i en positiv udvikling i øvrige indtægter.

Det er fortsat nedskrivningerne, som udgør det største problem, og det er igen primært landbrugssektoren, der sammen med ejendomssektoren har holdt for. Der har været nedskrivninger på landbrugskunder og på ejendomssektoren på i alt 189 mio. kr. Samlet beløber nedskrivningerne sig til 414 mio. kr.

Finanstilsynet har i efteråret været på inspektion i Den Jyske Sparekasse. Finanstilsynets krav om ekstra nedskrivninger var udramatiske i forhold til sparekassens samlede udlån og er indeholdt i de 414 mio. kr.

Øget solvens

Trods underskuddet i 2014 er Den Jyske Sparekasses kapitaloverdækning øget. Med en solvens på 13,9 % har sparekassen en solid margin i forhold til Finanstilsynets individuelle krav på 10,6 %. Overdækningen på 3,3 % svarer til 430 mio. kr. og i forhold til det generelle solvenskrav på 8 % er overdækningen på 775 mio. kr.

Den øgede solvens skyldes blandt andet salg af DLR-aktier for 235 mio. kr., som ikke tidligere kunne indgå i beregningen. Sparekassen ejer fortsat DLR-aktier til en værdi af 80 mio. kr., som ikke kan indgå i beregningen af solvensen.

Likviditeten er samtidig særdeles tilfredsstillende, og det har gjort det muligt for sparekassen at indfri den sidste del af finanskrisens statsgarantier på 426 mio. kr. før tid. Det medfører en reduktion i renteudgifter på i alt 19 mio. kr. fordelt over 2015 og 2016.

Effektiviseringer iværksat

Med underskud i regnskabet og et marked, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til bedring for landbrugskunderne eller øget udlånsaktivitet, har Den Jyske Sparekasse igangsat en række effektiviseringer og besparelser.

”Vi har blandt andet besluttet at sammenlægge 6 mindre filialer med nærmeste større filial. Kundernes daglige brug af filialerne bliver mindre, og vi har brug for at reducere omkostningerne, hvilket desværre medfører, at vi kommer til at sige farvel til 14 medarbejdere. Det er værd at bemærke, at selv efter tilpasningerne af filialnettet, er sparekassens filialdækning højere end andre pengeinstitutters”, forklarer ordførende direktør Claus E. Petersen.