Sådan behandler kommunen ansøgninger om anlæg til vedvarende energi


Billund Kommune modtager mange ansøgninger, der ønsker at opføre anlæg til vedvarende energi, herunder særligt solcelleprojekter.

I den forbindelse er det vigtigt, at man som ansøger i ansøgningsmaterialet blandt andet har forholdt sig til, hvordan man vil inddrage naboer og lokalområdet, og at projekterne understøtter en større biodiversitet og fauna, ligesom der skal redegøres for, hvordan projekterne kobler sig på det overordnede elsystem.

– Vedvarende energi på nationalt plan er et vigtigt værktøj for den grønne omstilling af energisystemet. I Billund Kommune er vi særligt optagede af, at der bliver taget hensyn til de naboer og lokalsamfund, der måtte blive berørt af projekterne. Samtidig arbejder vi på at lave fælles retningslinjer og rammer for, hvordan de projekter, vi allerede har modtaget, skal prioriteres politisk,” siger Martin Sejersgaard-Jacobsen, direktør for Teknik, Plan og Kultur i Billund Kommune.

Billund Kommunes administration foretager en nærmere screening og vurdering af de indkomne forespørgsler ud fra nedenstående retningslinjer og rammer. Screeningen af det enkelte projekt vil blive fremlagt til politisk drøftelse, og der vil ikke blive igangsat nye projekter, før man politisk har drøftet, hvordan projekterne skal prioriteres.

Nedenstående emner vedrørende de kommende projekter skal afdækkes, inden de fremlægges til politisk behandling:

  • Der skal udarbejdes en redegørelse for, hvorledes projektet sikrer inddragelse af naboer og lokalsamfund.
  • Lokalområdet skal have mulighed for at deltage som medinvestorer i projektet.
  • Der skal sikres midler fra solcelleprojektet til støtte af lokale projekter i nærområderne i samarbejde med lokalråd til støtte af det lokale foreningsliv, naturprojekter mv.
  • Der skal redegøres for forhåndsaftaler med lodsejere og for dialogen med naboer
  • I forbindelse med især bynære projekter skal der sikres etablering af rekreative forbindelser igennem projektområdet og andre borgervendte emner som f.eks. rekreative og kulturelle oplevelser i forbindelse med solcelleprojektet.
  • Der skal redegøres for, hvorledes projektet understøtter en større biodiversitet og fauna.
  • Der skal udarbejdes en redegørelse for opkobling til det overordnede elsystem.