Tidligere Brandstation i Billund udbydes til salg


Billund Kommune udbyder den tidligere brandstation på Ole Kirks Vej i hjertet af Billund til salg som projektudbud.

Billund har fået en helt ny brandstation, og det betyder at Billund Kommune nu udbyder den gamle brandstation til salg.

Ejendomsbeskrivelse

Brandstationen ligger på Ole Kirks Vej 4, 7190 Billund og har matr. nr. 6au, Billund By, Grene.

Se kort over området

Ejendommen har hidtil været anvendt som brandstation og jobcenter, men er i dag fraflyttet.

Ejendommen har et samlet areal på 1.754 m2

Den offentlige ejendomsværdi er pr. 1/10 2013 ansat til 1.450.000 kr., heraf en grundværdi på 354.400 kr.

Af tingbogsattest af 30. januar 2015 fremgår følgende servitutter:
– Servitut af 27.03.1973 – Dok. om fællesmur mv.
– Servitut af 1.10.1984 – Dok. om luftfartshindringer mv.
– Servitut af 9.12.1988 – Dok. om fjernvarme/anlæg mv.

Ejendommen er hos Region Syddanmark V1-kortlagt som mulig forurenet. Køber skal være opmærksom på, at der skal søges om § 8 tilladelse efter jordforure-ningsloven, såfremt køber ønsker at etablere boliger eller anden form for følsom anvendelse af arealet.

Køber opfordres til selv at indhente ledningsoplysninger inden afgivelse af tilbud.

Købesummen skal tillægges moms.

Køber afholder selv alle omkostninger i forbindelse med nyt byggeri på grunden, herunder nedrivning, omlægning af ledninger og udgifter til forurening/jordbund.

Planforhold

Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan. Ejendommen er beliggende inden-for kommuneplanramme 2.B.3
Før projektet kan udføres skal der gennemføres ny planlægning for grunden og i forbindelse med udviklingen af Billund by ønskes en fortætning af bymidten.

Forventninger til den nye bebyggelse

Tilbudsgiverne skal sammen med købsprisen fremsende projekt for fremtidig anvendelse af grunden. Det vil sige at tilbudsgiver skal fremsende en beskrivelse samt en skitse over hvad ejendommen vil anvendes til. Billund Kommunes Øko-nomiudvalg er bemyndiget til at vælge mellem fremsendte købstilbud.

Billund Kommune ønsker med salget af grunden at styrke Billund Bys muligheder for at etablere flere boliger i bymidten.

Billund Kommune vil udover tilbudsprisen vurdere de indkomne tilbud ud fra til-budsgivers fremtidige anvendelse af arealet. Her vil Billund Kommune særligt ligge vægt på følgende ikke prioriterede kriterier:
– Købstilbuddets funktioner og indhold – herunder at projektet formår at til-føre området funktioner, der bidrager med mere liv og aktivitet til nærom-rådet og Billund By.
– Købstilbuddets arkitektoniske udtryk og skala.
– Købstilbuddets bymæssige kvaliteter, herunder at projektudformningen bidrager til et levende bymiljø.
– Købstilbuddets pris for ejendommen.

Et eventuelt salg forudsættes at ske til det tilbud, som i størst omfang opfylder ovenstående kriterier.

Udbudsvilkår

Tilbudsfrist er mandag den 30. marts 2015. Økonomiudvalget vil herefter vælge mellem indkomne købstilbud den 14. april. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 20. april 2015.

Købstilbud skal være skriftlige og skal angive et fast beløb. Tilbud afleveres til: Billund Kommune, att. Katja Hartvig, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, eller pr. mail til kkh@billund.dk.

Købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Tilbudsgiver har derfor ikke mulighed for at overvære tilbudsåbningen.

Yderligere oplysninger

Har du yderligere spørgsmål så kontakt Katja Hartvig på tlf. 79 72 74 80 eller pr. mail på kkh@billund.dk

Ved tilbud på ejendommen skal følgende materiale leveres:
– Situationsplan
– Beskrivelse af hovedidéen i projektet
– Tegninger, der dokumenterer den visuelle indpasning i området set fra forskellige vinkler.
– Pris for grunden inkl. moms

Overtagelse pr. 1. juni 2015. Ønsker tilbudsgiver anden overtagelse skal dette fremgå af tilbudsmaterialet.

Udbuddet foretages som et offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (bekendtgørelse nr. 799 fra 24.6.2011).

Der er ikke fastsat nogen mindstepris.

Billund Kommune kan forkaste alle indkomne tilbud.

Kilde: Billund.dk
Foto: Hugo Sørensen